AG-zdraví

GDPR

GDPR – Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es ( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s nabytím účinnosti ke dni 25.5.2018

Oprávnění zákazníků a obchodních partnerů Hana Doležalová IČ: 72215208

- Právo na informace o rozsahu, o účelu použití a o příjemci zpracovaných údajů

- Právo na informace o plánované době uložení zpracovaných údajů či o kriteriích k určení této doby

- Právo na přístup k osobním údajům

- Právo na doplnění, opravu a výmaz zpracovaných údajů

- Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení práv uvedených v předchozím bodě

- Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

- Právo vznést námitku proti zpracování

- Právo být informován v případě, že by došlo k úniku zpracovaných údajů

Těmto právům odpovídají povinnosti Hany Doležalové výše uvedené zabezpečit a nad rámec toho je daná povinnost Hany Doležalové:

-minimalizovat rozsah údajů, které zpracovává

-povinnost sdělit vyžádané informace rozsahu, účelu a způsobu zpracování osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti

-pokud by došlo k úniku zpracovaných údajů, pak toto oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů

-další povinnosti související se zabezpečením před odcizením a nebo zneužitím zpracovaných osobních údajů  zajišťované technicko-organizačně.


Na začátek stránky